Hvordan vil prosjektet påvirke lokalmiljøets faun og flora?

Hvordan vil prosjektet påvirke lokalmiljøets faun og flora?

Hvordan vil prosjektet påvirke lokalmiljøets faun og flora? 150 150 admin_kilden

Vi er veldig opptatt av å løse på en god og forsvarlig måte. Det er kulturlandskap, og vi ønsker å gjøre så liten inngripen i det som mulig. Prosjektet skal ta hensyn til naturen og biologisk mangfold. Økologer har gjort vurderinger av miljøet, og det er ikke funnet noen viktige terrestriske naturtyper, dyrearter eller kulturlandskap som er truet av utbyggingen. I prosjektet er vi opptatt av å bevare mest mulig natur, derfor vil vi også i en reguleringsprosess gjøre utvidede konsekvensanalyser av hvordan naturmangfoldet vil bli påvirket.

I visjonsstudiet har vi sett på hvordan Kildn kan gli mest mulig naturlig inn i terrenget. Området er i dag lite tilrettelagt og brukt som turområde. Derfor har vi sett på løsninger med grønne tak, turstier og universell utforming som tilgjengeliggjør området for Askøys innbyggere og tilreisende.