Hvordan vil prosjektet påvirke lokalmiljøets fauna og flora?

Hvordan vil prosjektet påvirke lokalmiljøets fauna og flora?

Hvordan vil prosjektet påvirke lokalmiljøets fauna og flora? 150 150 admin_kilden

Vi er veldig opptatt av å løse dette på en god og forsvarlig måte. Tresmarka er kultur- og friluftslandskap, og vi ønsker å gjøre så liten inngripen i det som mulig. Prosjektet skal ta hensyn til naturen og biologisk mangfold. Biologer har allerede gjort innledende vurderinger av miljøet, og det er ikke funnet noen viktige terrestriske naturtyper, dyrearter eller kulturlandskap som vil bli truet av utbyggingen. I prosjektet er vi opptatt av å bevare mest mulig natur, derfor vil vi også i en reguleringsprosess gjennomføre  nødvendige konsekvensanalyser av hvordan naturmangfoldet vil bli påvirket, både over og under vann. På bakgrunn av dette er det også bestemt at anleggets omfang skal reduseres og at bygningsmassen etableres på “Kjerringodden” like nord for Brakedalsvika for å skåne naturen og lage minst mulig avtrykk.

Vår løsning innebærer at Kildn glir naturlig inn i terrenget med lite avtrykk. Området er i dag lite tilrettelagt, men brukt som turområde. Derfor har vi sett på løsninger med grønne tak, turstier og universell utforming som tilgjengeliggjør området for Askøys innbyggere og tilreisende. Klatrevegg og bademuligheter i Eidsvika vil opprettholdes.