Bærekraft

Kildns ni bærekraftsmål

Bærekraft

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Kildn bidrar til at følgende bærekraftmål kan realiseres:
Ren energi for alle

7. Ren energi for alle

Kildn blir den første reelle nullutslippshavnen som bygges i Norge. Den er basert på fornybare energikilder med muligheter for at overskuddsenergi distribueres videre lokalt.  Kildns ambisjon er at all adkomst skal komme via sjø, og at alle skip og ferger som legger til kai skal være elektriske.

Investering i skipsfart går mot mer bruk av lavutslippdrivstoff som LNG, hydrogen, ammoniakk m.m, som en naturlig overgangsfase til å muliggjøre 100 prosent batteridrift. Samtidig må alle skip kunne være utslippsfrie i, og rundt verdensarvhavneområder fra 2026. Det vil si at skipene må kunne kobles til landstrøm, og/eller benytte utslippsfrie energikilder. Det vil Kildn tilby.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Kildns mål er å etablere grønne arbeidsplasser, og jobber mot et grønt samfunn. Dette gjelder både i utviklingsfasen, utbyggingen og i driftsfase.

BREEAM-NOR er et av de sentrale metodene som ligger til grunn i konseptet. Grønn finansiering er en ambisjon for utviklingen og realiseringen av Kildn.

Innovasjon og infrastruktur

9. Innovasjon og infrastruktur

Kildn blir den første nullutslippshavnen som bygges i Norge, og det krever innovasjon i alle ledd av utviklingen. Intensjonen er å etablere et presist samspill mellom fornybare energikilder (batterilagring i fjell, solceller på tak, termisk energi fra sjøen, saltvannpumpekraftverk) og den digitale arkitekturen (smart bygg og havn) for å best mulig optimalisere forbruk, produksjon, lagring og distribusjon.

Infrastruktur kobles til tre områder: 1) fornybare energikilder og digital arkitektur 2) tilrettelegging for at all adkomst kan skje via sjøen 3) tilrettelegge for tilgang til lavutslippsdrivstoff som kan bidra til at skip som enda ikke er elektriske kan legge til kai i en overgangsperiode.

Bærekraftige byer og samfunn

11. Bærekraftige byer og samfunn

Det forventes en økning på 70% mer mennesker i byer innen 2050. Det betyr økt press på arealer og fortettingspolitikk vil være betydelig mer krevende enn nå. Havner utgjør i dag en stor del av byers areal, og potensielt byers beste tilgang til sjøen. Kildn er et konsept som redefinerer funksjonen til en havn.

Ved å være selvforsynt på energi ved å produsere nok til å dekke behovene for skip og ferger som skal legge til, samtidig som man tilbyr utvidede funksjoner med næring, service og rekreasjon, er ikke Kildn som konsept avhengig av å være lokalisert i et bysentrum. Det gjør at diskusjonene rundt lokalisering for fremtidens havner kan gjøres utenfor bysentrum, noe som i realiteten kan frigjøre nødvendig areal for den kommende urbaniseringen verden har behov for.

Ansvarlig forbruk og produksjon

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

Kildn vil i sitt samspill mellom fornybare energikilder og digital arkitektur skape innovasjon som utøver ansvarlig forbruk av energi, nok produksjon og balansert lagring, og til distribusjon i lokalsamfunnet.

Stoppe klimaendringene

13. Stoppe klimaendringene

Ved å bli den første nullutslippshavnen vil Kildn være en bidragsyter til å nå 1.5 målet i Parisavtalen. Kildn kan bli en referanse globalt for hvordan nye havner skal tegnes og bygges, og ved å ta standpunktet om at all adkomst skal skje til sjø, bidrar Kilden til reduksjon av CO₂ og samtidig påvirke tilknyttede selskaper til å gjøre det samme.

Liv under vann

14. Liv under vann

Kildn blir den første nullutslippshavnen som bygges i Norge, og tilrettelegger for at all adkomst kan skje via sjøen. I tillegg legges det til rette for god tilgang til lavutslippsdrivstoff som bidrar til at skip, som enda ikke er elektriske, kan legge til kai og bidra til nullutslippsambisjonen.

Dette vil få stor betydning for livet under vann. I tillegg vil Kildn tilknytte seg FoU-miljøer og næringsklynger med ekspertise innen marin og maritim utvikling. I den anledning blir Kildn også en testbase for ny teknologi for utvikling av grønn havn og rent vann.

Liv på land

15. Liv på land

Kildn har et begrenset inngrep i eksisterende terreng, og bruker lokal gneis (fjellmasse etter utgraving for batterilagring) som del i betongutfylling for kaifront og grunnstruktur til bygd kompleks. Det bidrar til redusert CO₂-avtrykk. I tillegg bidrar byggets grønne arkitektur og fornybare energikilder til at eksisterende naturmangfold kan utvikle seg som del av blant annet byggets store takflate, og i en overordnet sammenheng, til et renere miljø for alle som bruker Kildn.

Samarbeid for å nå målene

17. Samarbeid for å nå målene

Kildn er et ambisiøst miljøprosjekt med høy innovasjonsgrad og bruk av teknologi som fortsatt står uprøvd i et slikt format. Det betyr at gjennomføring og realisering av Kildn avhenger av samarbeid på tvers av fag, politikk, næringer og land.

I den betydning at politiske partier må finne et felles eierskap til prosjektet fordi alle ønsker å nå nullutslippsvekst, næringer på tvers av interesser må søke sammen om muligheter som gagner felles interesse og land med tilsvarende utfordringer kan finne Kildn interessant som referanseprosjekt for egen utvikling.