Energihub
Ambisjonen er å bygge den første nullutslippshavnen som både lagrer, produserer og bruker egen energi.

Kildn utvikles som et unikt havneprosjekt

Kildn utvikles som et unikt havneprosjekt. Ett foregangsprosjekt med prinsipper for hvordan havner i et globalt samfunn bør planlegges, bygges og tilpasses en nullutslippsverden. Det er ambisiøst. Det er samtidig avgjørende for å bremse den negative klimautviklingen.

Det vil ta tid å stabilisere temperaturøkningene. Selv om verdenssamfunnet klarer dette gjennom Paris-avtalens prioriteringer, må virkningene av gradvis endret klima håndteres i lang tid. Det betyr omfattende bruk og tilrettelegging av fornybare energiressurser som kan klare en transformativ overgang fra fossilt til nullutslipp, med lavutslippsløsninger som mellomfase.

Elektrisitet basert på fornybare energikilder som blant annet vind og sol, utgjør allerede en raskt voksende andel av verdens energimiks. Det presser Norge til å etablere framtidsscenarier og prosjekter der fornybare energikilder er en forutsetning. Kildn skal utvikles som en snuhavn for nasjonale og internasjonale passasjerbåter, og hjemmehavn for fjordturisme og en regional blå fjordbane. Havnens energiarkitektur er bygget på fornybare energiløsninger for å kunne klare å oppnå nullutslippsambisjonen. Som første havneprosjekt bygget på fornybar energi som hovedkilde, vil vertskommunen Askøy ta ledelse i omstillingen verdens havner presses inn i.

FLERE FORNYBARE ENERGIKILDER

Kildn har en unik profil som nullutslipp havneprosjekt. Ambisjonen er å bygge den første nullutslippshavnen som både lagrer, produserer og bruker egen energi. Dette er tenkt gjennomført ved å balansere optimal utnyttelse fra flere forskjellige fornybare energikilder:

Takmonterte solcellepaneler vil dekke et betydelig energibehov i anlegget. Videre vurderer man også solceller på fasader og andre flater som er solvendt og som egner seg for dette.

Termisk energi hentet fra 100 meters dyp i sjøen som sørger for å dekke kjølebehovet ved å varmeveksle sjøvannet med ferskvann som kjøles ned og distribueres rundt på anlegget.

Som alternativ – eller supplement –  til termisk energi, kan man også utnytte jordvarme, eller geotermisk energi. Jordvarme er energi lagret som varme under jordens overflate. For å utnytte jordvarme, borer man brønner, og henter ut varmen som finnes der. Jordvarme er i prinsippet en uuttømmelig ressurs.

Kildn vil benytte moderne teknologi som sørger for lagring av overskuddsenergi på batterier, som kan tappes i perioder hvor det er underskudd på energi. Dette vil også kunne sørge for en supplerende effekt til landstrøm. Det bidrar til å redusere behovet for strøm fra kraftnettet på Askøy.