Visjon
Kildn skal bli verdens første reelle nullutslippshavn for sjøgående passasjertrafikk og arena for forskning og grønn havneutvikling

Kildns tre hovedmål

Fjordmetro og fjordturisme

Kildn skal bli et viktig knutepunkt for den regionale fjordmetroen og et utgangspunkt for fjordturisme for hele regionen

Nullutslippshavn

Kildn vil bli den første reelle nullutslippshavnen i verden som kun benytter rene og fornybare energikilder til forsyning av fartøyer, bygningsmasse og drift av havnen

Grønne arbeidsplasser

Kildn skal inneholde nye grønne arbeidsplasser innen en rekke fag og yrker og være en attraktiv lokalisering for selskaper og organisasjoner, særlig tilknyttet ren energi og destinasjonssektoren samt forskning, utvikling og undervisning.

Politiske føringer

Det ligger en rekke politiske føringer på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som beskriver den fremtiden Norge ønsker å utvikle seg mot. Et utslippsreduksjon på 50% er en gitt målsetting mot 2030. Et nullutslippssamfunn er en gitt målsetting mot 2050. Det vises blant annet til Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart.  Der henvises det til Granavolden-plattformen der regjeringen har satt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks skipsfart og fiske innen 2030, og å stimulere til null- og lavutslippsløsninger i alle fartøyskategorier. For å innfri denne ambisjonen må satsingen på grønn skipsfart forsterkes.

Kildn er utslippsfri fra dag 1.