Den blå bybanen
Den blå mobiliteten er en viktig miljøambisjon for å oppnå prosjektets mål om nullutslipp

Den blå mobiliteten

Initiativtakere til prosjektet har besluttet at hovedadkomst til Kildn skal skje via sjøen. Den blå mobiliteten er en av prosjektets viktigste miljøambisjoner for å klare oppnå nullutslippsvekst, imøtekomme norsk politikk fra Vei til Sjø og motivere rederier til å raskere gjennomføre omstilling fra fossilt drivstoff til 100 prosent elektriske fartøy. Muligheten for å utvikle den regionale blå bybanen er stor.

Geografisk har Vestlandet med sine mange kystnære tettsteder, småhavner og kaier, fjorder og viker, det mangfoldet som er nødvendig for utvikling av bærekraftig blå mobilitet. Initiativtakere til prosjektet har besluttet at hovedadkomst til Kildn skal skje via sjøen. Geografisk er Vestlandet med sine mange kystnære tettsteder, småhavner og kaier, fjorder og viker, det mangfoldet nødvendig for utvikling av bærekraftig blå mobilitet.

Kildns plassering, størrelse, tilrettelegging og tilbud av ulike former for ren energi peker Kildn ut som en naturlig og riktig «hub» for en blå regional bybane.

Se også mer informasjon om den blå bybane under «Innhold Kildn»

Nye funksjoner

Kildn planlegges med nye funksjoner utover det som tradisjonelt er snuhavn for internasjonal passasjertrafikk og hjemmehavn for nasjonale og internasjonale ferger, og med all fremtidig adkomst via sjøveien. Unntaket er buss, taxi og viktige transportmidler som kommer via land. Det gjør at Kildn er lite avhengig av landbasert infrastruktur. Videre vil tilgangen til sjø gi mulighet for å håndtere store skip og ferger som kan være svært plasskrevende i et bysentrum.

Det er i forhold til dette at samfunnsnytten til Kildn får sin verdi fordi eksisterende havnefunksjoner beholdes, forbedres og i tillegg bidrar til at viktige byarealer frigjøres til fortetting og god urbanisering. Kildn har også et stort potensiale som destinasjon og vil redusere faren for overturisme fordi man kan spre turistene til mange flere mindre lokalisasjoner gjennom opplegget for fjordturisme.

Ny grønn havnearkitektur

Kildn bryter eksisterende oppfatning av hvordan vi organiserer funksjoner og arkitektur på havner. Form og innhold er definert ut fra en tydelig visjon om at havnen skal etableres som nullutslippshavn.

Grønn arkitektur kan beskrives som en teknikk for å bygge bærekraftig i praksis. Designprinsippene er etablert ut fra miljøkrav, og inkluderer større fokus på konstruksjonsmessige føringer som bidrar til en mer bærekraftig utnyttelse av både materialer og arbeid.

Grønn arkitektur vurderer nøye utforming av energieffektive og miljøvennlige metoder som blant annet bidrar til reduksjon av energiforbruk, CO₂-utslipp og bedret inneklima. I mange tilfeller kobles også grønn arkitektur naturlig opp mot byggets profil. Form og lokalisering spiller på omgivelsene. Et bærende prinsipp med grønn arkitektur er hvordan man inkluderer en miljøtankegang for livsløpet til bygninger; fra ide til ferdig bygg, via drift og til bygget skal avvikles.

Kildn har som visjon å bli den første nullutslippshavnen i Norge. Dersom alle norske havner gjennomfører omstilling til nullutslippshavn fram til 2030, vil det kreves enorme investeringer, samt større og bredere forståelse for hvordan den omstillingen kan gjennomføres. Prosess, tidligfase planlegging og investeringsmodeller blir tre sentrale elementer i omstillingen.