Kompetanse & utvikling
Store prosjekter som Kildn skal ha en sentral samfunnsfunksjon utover de kommersielle interessene som etableres.

Sentral samfunnsfunksjon

Store prosjekter som Kildn skal ha en sentral samfunnsfunksjon utover de kommersielle interessene som etableres. Prosjektet vil skape synergieffekter der ny næring, ny kompetanse, ny teknologi, ny innovasjon, og ny forskning utvikles i samspill. Kildn vil bidra til å skape nye arbeidsplasser, opplevelser og økt fokus på bærekraft i praksis. Kildn kan bli et sentralt sted for grønne arbeidsplasser med effektiv verdiskaping innenfor en økologisk bærekraftig ramme.

Målet er å bidra til et velfungerende samarbeid med partene i arbeidslivet for å oppnå Klimarådets mål om lavutslipp samfunnet i 2050. En slik satsning er også i tråd med FNs miljøprogram som skal gi et signifikant bidrag til å bevare eller gjenopprette et godt miljø. I praksis kan dette være arbeidsplasser som beskytter økosystemene, bidrar til et biologisk mangfold, reduserer material-, vann og energibruk, dekarboniserer økonomien og minimerer alle former for forurensning.

Kildn som forskningsprosjekt

Kildn er i seg selv et egnet forskningsprosjekt. Konseptet Kildn kan bli unikt, og kombinerer seks hovedprinsipper (fornybar energi, grønn havnearkitektur, naturmangfold, datadreven havn, blå mobilitet og snu- og hjemmehavn) til et samlet økosystem. Dette er ikke uten utfordringer. Løsningene i visjonsstudien er realiserbare. Likevel vil prosjekteringsfasen kreve mye innovasjon og ny teknologi som enda ikke eksisterer for å optimalisere visjonen Kildn.

Derfor vil det være naturlig å tidlig tilknytte seg forskningsmiljøer som kan bidra til en realisering av Kildn som nullutslippshavn. Kildn viser også frem en mulighet for å utfordre energi og kraftselskaper til å utvikle nye forretningsideer, og teste ut ny teknologi som knyttes til Kildens samspillsmodell mellom fornybare energikilder og digital arkitektur.

En bred målgruppe

Bærekraftsmål nr 17 om samarbeid er nøkkelfaktor for å oppnå de ønskede effekter av Kildn. Det er mange som kan bidra til realiseringen og det er langt flere som drar nytte av prosjektet. Følgende målgrupper peker seg ut som de viktigste:

  • Kommunale, regionale og nasjonale myndigheter
  • Innbyggerne på Askøy
  • Internasjonale, nasjonale og regionale besøkende
  • Internasjonale, nasjonale og regionale FoU-miljøer med tyngde innenfor utviklings- og innovasjonsprosjekter, særlig knyttet til maritim teknologi og energi
  • Nasjonale og regionale destinasjonsoperatører
  • Regionale og lokale energi- og kraftselskaper
  • Internasjonale, nasjonale og lokale næringsdrivende tilknyttet særlig servicesektoren som hotell- og restaurantbransjen
  • Regionale rederier og fergeselskaper
  • Internasjonale og nasjonale selskaper tilknyttet maritim sektor, energi sektoren, offshore sektor (særlig rettet mot beredskap mot norsk sokkel)
  • Nasjonale og regionale beredskapsenheter

Samarbeid er avhengig av regulative forhold knyttet til planprosesser. Prosjektet gir gode investeringsmuligheter.