Det er vel ingen som har bestilt dette prosjektet, hvorfor har dere satt i gang?

Det er vel ingen som har bestilt dette prosjektet, hvorfor har dere satt i gang?

Det er vel ingen som har bestilt dette prosjektet, hvorfor har dere satt i gang? 150 150 admin_kilden

Det er helt nødvendig å få fart i det grønne skiftet dersom man skal ha mulighet til å redusere utslipp og redusere den globale oppvarmingen. Målet med Kildn er å flytte mest mulig persontrafikk fra land til sjø på en bærekraftig måte, dvs å gå over til utslippsfri transport i fremtiden – så fort som mulig, på en bærekraftig måte.

Initiativet bak Kildn bygger på en rekke politiske føringer på internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt nivå som beskriver den fremtiden Norge og Europa ønsker å utvikle seg mot. Et nullutslippssamfunn er en gitt målsetting mot 2050, der 55% utslippsreduksjoner er en målsetting innen 2030. Det vises blant annet til Regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart der målsettingen er utslippskutt på 55 % innen 2030, og 80-95 % innen 2050. Pr i dag ligger man langt etter ønsket reduksjon for å nå målene, og det kreves kraftige og drastiske tiltak for å unngå å overskride 1,5 graders målet.

Kildn er et vinn-vinn-prosjekt for regionen.  Askøy vil få økt aktivitet og økte inntekter, Vestland vil få flere turister som kan bidra til å redusere kostnadene i kollektivtrafikken, og Bergen kan få bedre fordeling av turiststrømmene.

Man trenger storskala, konkrete og gjennomførbare innovasjonsprosjekter som Kildn for å utvikle de praktiske svarene på dagens utfordringer og fremtidens mål. Det verste vi kan gjøre er å ikke gjøre noe.