Vil det komme noen konsekvensutredninger av arbeidet?

Vil det komme noen konsekvensutredninger av arbeidet?

Vil det komme noen konsekvensutredninger av arbeidet? 150 150 admin_kilden

Ja, prosjektet er så stort at det vil bli utarbeidet en rekke konsekvensutredninger i forbindelse med reguleringsplanprosessen. Det er viktig for alle parter å ha et mest mulig grundig og faglig basert grunnlag å basere beslutningen om bygging på. Hva som vil omfattes av utredninger blir en del av den politiske beslutningsprosessen lenger ned i løypa, men forhold som biologisk mangfold, kulturminner, landskap, klimagassregnskap mv vil bli grundig vurdert. Disse utredningene vil bli en viktig del av en endelig reguleringsplan som politikerne skal ta stilling til.