turisme

Askøy – midt i sentrum av Vestland

Askøy – midt i sentrum av Vestland 2560 1733 Andreas Rovik

Askøy kommune legger nå ut en ny revisjon av arealdelen av kommuneplanen (KPA) på høring. I planen inngår prosjektet Kildn som ny knutepunktshavn på Vestlandet for kollektivtrafikk på sjø og for turisme.

Ny fjordmetro kan kutte 100 000 km privatbilkjøring hver dag i Bergensregionen, og Askøy kan få sin del av veksten i turisme som kommer på Vestlandet.

Vestlandet må ta tilbake sjøen som transportåre. Fjordene ligger der, klar til bruk, vedlikeholdsfri og ferdig saltet. I dag skjer kun 1% av kollektivtrafikkeni regionen med båt, samtidig som myndighetene ønsker en grønn utvikling der person- og godstrafikk flyttes fra land til sjø for å kutte utslipp mot 2030 og 2050.

Likevel var kun 3,15% av midlene i forrige Nasjonal Transportplan (NTP) avsatt til sjø og kystformål.

Næringsutvikling

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Det skjer nå et gigantisk skifte av hurtigbåter i Norge. Flere 10-talls nye utslippsfrie hurtigbåter kommer i drift i løpet av kort tid, blant annet mellom Kleppestø og Bergen. Gjennom etableringen av passasjerhavnen Kildn på Askøy vil kommunen bli knutepunktet for et nettverk av hurtigbåter langs kysten utenfor Bergen. Det vil økte mobiliteten i hele regionen.

Sammen for en grønnere fremtid

Kildn skal være nullutslipp fra første stund. Det tilrettelegges for landstrøm, ladestrøm og fremtidens maritime drivstoff. Bygningene blir selvforsynt med egenprodusert energi fra solceller, termisk energi og varmelagring kombinert med batteriteknologi.

Etableringen er Kildn vil understøtte lokale, regionale og nasjonale mål for det grønne skiftet, samtidig som vi baner vei for en maritim omstilling som former fremtiden. Anlegget vil ha en byggetid på 3 år.

Bygging skjer fra sjøsiden

Bygningene på Kildn skal ligge på Kjerringodden, ikke i Eidsvika. Selve kaiene skal bygges ved foten av skråninger på opptil 70 m høyde, der fartøyene knapt vil være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Under 5 prosent av området vist i reguleringsplanen skal bygges ut, som betyr at 95 prosent beholdes som friområde for Askøys befolkning. Her skal eksisterende turstier og klatreområder bevares, samtidig som området kan gjøres mer tilgjengelig for alle. Både bygging av kaianlegg og framtidig passasjertrafikk til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Denne vil gå i tunnel og unngå sårbare myrområder og vann i Tressmarka.

Hva koster dette for Askøy?

Havnen med bygg og tilførselsveien skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.

Vi ser fram til at Askøys befolkning gir sine innspill til KPA. Kommentarer kan legges på facebooksiden Kildn Fjordmetro.

Fakta om Kildn:

 • En regional havn for utslippsfri kollektivtrafikk på sjø
 • Et knutepunkt for turisme på Vestlandet, og senter for smart kombinasjon av turist- og kollektivtrafikk
 • En katalysator for ny næringsutvikling, spesielt innen reiseliv i hele regionen
 • Turistinformasjon, terminalfunksjonerog kontorer
 • Etablerer en hovedpulsåre på sjø uten kø, veistøv, trafikkulykker, ras og flom
 • Bygninger med egenprodusert energi fra solcelle, termisk energi og jordvarme
 • Nytt hotell
Nye rapporter:

Kutter utslipp og gir flere turister

Norske fjorder er ettertraktet, og turister har i mer enn 100 år valfartet hit for å oppleve naturen. Og nå ser vi at værmessige og politiske endringer medfører at det ekte og litt rufsete Vestlandet er i ferd med å bli en helårs feriemagnet.

Menon Economics har siste året utarbeidet to rapporter som viser potensialet for kollektivtrafikk med båt og for utviklingen av turister i Vestland. Begge viser et stort potensial, og der spesielt båt + turist er et vinnerkonsept. For det er jo nettopp fjordene de fleste turistene kommer hit for å se og oppleve.

Kutter 2,5 ganger rundt jorda – hver dag

Menon sin rapport viser at 6500 personer i områdene rundt Bergen vil spare både tid og penger om de kunne ta hurtigbåt til jobb i stedet for privatbil.

Dette vil kutte privatbiltransport med over 100.000 km hver dag, som tilsvarer 2,5 ganger rundt jorda.

Stor vekst i turismen

En ny rapport fra Menon viser at turismen kommer til å øke kraftig inn til Vestland frem mot 2030. Totalt estimerer det at reiselivet i Norge ha en omsetning på 330 MRD kr i 2030.

Videre er det beregnet at Vestland fylke vil ha 39 mrd kr av denne omsetningen, en vekst på hele 34% fra de siste kjente tilsvarende tallene i 2023. Et særpreg i Vestland er også at det er utenlandske turister som vokser mest, og i 2030 kan det være nærmere 9 millioner turister som overnatter i Vestland fylke.

Vi ønsker å være en del av denne utviklingen og tilrettelegge for at denne veksten fordeles utover i hele fylket. Etableringen av Kildn vil være vesentlig for at Vestland og næringslivet i fylket ikke skal tape disse inntektene til andre regioner.

Kildn vil gi:

 • Redusere antall kjørte kilometer med privatbiltransport i Bergensregionen med over 100 000 km hver dag.
 • Nye reisemønster med båt mellom Bergen og nabokommunene.
 • Nye muligheter for reiselivet i regionen og på Askøy
 • Nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter på Askøy