Innhold i Kildn
Energisamspill, digital tvilling, sirkulærøkonomi, forstudier byggeprosjekt kai, blå bybane

Innhold i Kildn

Prosjektet Kildn er i en aktiv planleggings- og utviklingsfase. Det er utarbeidet ulike rapporter og undersøkelser for å definere innhold og for å identifisere viktige utviklingsprosjekter.
0

Næring og kontor

0

Butikker, restauranter og visningsarealer

0

ISPS terminal

0

Blå bybane terminal

0

Kailengde

0

Hotell

Energi

Drift av bygningsmassen er selvforsynt med egenprodusert energi fra solceller og termisk energi. Det benyttes batteribank og smartgrid til å styre produksjon og forbruk.

Arbeidsplasser

 • 600 – 1 000 i byggefasen
 • 2 300 – 3 000 i driftsfasen
 • Byggestart tidligst 2023
 • Mål ferdigstillelse 31.12.2025

Bygget

150 000 m2 samlet byggmasse
Herunder:

 • 22 500 m2 ISPS terminal
 • 5 500 m2 Blå bybane terminal
 • 35 000 m2 Næring og kontor
 • 30 000 m2 Butikk, restauranter og visningsareal
 • 550 hotellrom + kurs og konferansefasiliteter

Kai

 • 1 300 m kaifront
 • 60 000 m2 ISPS kaiareal
 • 15 000 m2 Hurtigbåt/blå bybane kaiareal

Energisamspill

Cowi har på oppdrag fra Kildn utarbeidet en rapport som viser at Kildn kan gjøres selvforsynt med fornybar energi til drift av selve bygningsmassen og anlegget ved å benytte en kombinasjon av solceller, termisk energi og bruk av batterier.

Landstrøm og ladestrøm til skipstrafikken vil mest effektivt bli hentet ut fra strømnettet. I rolige perioder kan sågar eventuell overskuddsenergi føres tilbake ut i strømnettet.

Det planlegges energilagring på batterier i fjell for lading i rolige perioder og tapping i hektiske perioder. Dette innebærer:

 • Et mikrogrid med smart energidistribusjon vil automatisk kunne regulere strømforbruket fra egenproduksjon
 • Hente energi fra batterier eller fra nett for den ekstra effektbelastningen havnen får når skipene kobles til landstrøm.

Kildn har som følge av rapportens konklusjoner innledet en dialog med Norgesnett, BKK og Statnett om tilknytning til strømnettet for nødvendige leveranser fra 2026. I og med at det i overskuelig fremtid er knapphet på energi i strømnettet nærmest kysten i Vestland, vil Kildn parallelt utforske alternative rene energikilder.

Samlet sett vil alt energiforbruk på Kildn være basert på fornybare energikilder.

Det globale fremtidsbildet viser en utvikling der blant annet selvkjørende fartøy , blå og grønn vekst, og teknologisk innovasjon innenfor miljø -og energi endrer forutsetningene for hvordan havner vil bygges i fremtiden.

Digital tvilling, Digital infrastruktur

Digital Tvilling (DT) er definert som en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte.

Kildn har satt i gang et forprosjekt sammen med Telia og eksterne konsulentmiljøer for å utrede en skisse for en Digital Tvilling.

Hovedelementer så langt:

 • 5G som basis infrastruktur
 • Registrering av sanntidsdata, Crowd Insight
 • Apper som tar i bruk data, IoT

Forprosjektet så langt har identifisert en rekke utviklingsprosjekter som vil gi helt nye og spennende bruksmuligheter av innsamlede «real-time» data for de ulike aktørene på Kildn.

Delprosjekt: Digital havnetvilling

Kildn samarbeider med Grieg Connect og utvalgte havner med å utarbeide en prosjektbeskrivelse av en digital havnetvilling for drift av havneterminalen. Prosjektbeskrivelsen skal brukes som søknad for finansiell støtte.

Målet er en ny applikasjon for drift av havn som setter sammen alle tjenester en havn kan tilby, koblet opp mot AIS og andre aktuelle digitale systemer for en komplett løsning.

Løsningen vil samle alt fra håndtering av skipsanløp med ulike tjenester som landstrøm, lading, forsyning av varer, håndering av avfall til formidling av turistattraksjoner, logistikk mht passasjerer som går i land og andre tjenester som en havn kan tilby i samarbeid med lokale attraksjoner.

Applikasjonen vil automatisere og håndtere bestillinger, leveranser og betaling og gi havnen nye forretnings- og inntektsmuligheter.

Sirkulærøkonomi

Kildn er et fremtidsrettet prosjekt hvor sirkulærøkonomi skal være et integrert prinsipp fra start. Dette innebærer at Kildn skal implementere sirkulærøkonomi i planlegging, prosjektering, bygging, drift og avvikling.

Som følge av dette har Kildn gjennomført en kartlegging av ulike tema som nasjonalt og internasjonalt er definert som sentrale for å holde ressursene lengst mulig i omløp.

Praktiske eksempler kan være å gjenbruke materialer fra opphugging på Hanøytangen, og å  levere slam fra Kildn (og omegn) til Renovo på Stord sjøveien og motta energi tilbake.

Kildn samarbeider og samordner seg derfor med de fremste kunnskapsmiljøene på sirkulærøkonomi, for å skape et prosjekt som kan imøtekomme prinsippene og samtidig være gjennomførbart.

Forstudier byggeprosjekt – kai

På grunn av topologiske forhold og store dybder tett opp til land langs hele området, vil bygging av kaier by på ulike utfordringer. Kildn har derfor fått utarbeidet konkrete tekniske vurderinger for alternative utforminger av kai med tilhørende kostnadsvurderinger.

Det er gjort uavhengige vurderinger fra både konsulentmiljøer og fra aktuelle entreprenører med lang erfaring fra ulike kai-konstruksjoner.

Rapportene har vurdert ulike tekniske løsninger på utfordringer med varierende dybdeforhold, topografi på land, funksjoner over kaikanten samt krav og behov for å håndtere alt fra de største passasjerbåtene til mindre hurtigbåter.

Parallelt med utredningene er det gjort beregninger på inntektsmuligheter og lønnsomhet fra drift av kai basert på Bergen havn sine prislister på havnetjenester for 2020.

Regional  blå bybane

Kildns plassering, størrelse, tilrettelegging og tilbud av ulike former for ren energi muliggjør Kildn som en «hub» for en blå regional bybane.

Vi har opprettet dialog og samarbeid med rederier om:

 • Premisser: behov, befolkningsgrunnlag, tilgjengelighet/befordring til kai, frekvens, mikromobilitet, synkronisering med landbasert transport, rutenett, gods/pakketransport, synergi med fjordturisme, synergier for «småsteder» mv.
 • Veid opp mot: kostnadsbilde, samfunnsnytte, alternativkostnader, praktiske utfordringer og tilpasninger.

Et etablert rutetilbud kan også håndtere frakt av turister til og fra Kildn, noe som kan gi rutenettet et vesentlig økt passasjergrunnlag.

Havnen vil også være en base for fjordturismen som kan betjenes av de samme båtene som betjener rutetrafikken, men som også vil kreve fartøyer som har økt fart og økt rekkevidde.

Kombinasjonen av en utvidet regional blå bybane og organisert fjordturisme er unik og vil gi store synergier i et kombinert opplegg og tilbud. Samtidig vil den økte befraktning av passasjerer på «den blå motorveien» som allerede ligger der, gi nye muligheter for lokale kystsamfunn i hele Vestland.