Innhold i Kildn
Energisamspill, digital tvilling, sirkulærøkonomi, forstudier byggeprosjekt kai, blå bybane

Innhold i Kildn

Prosjektet Kildn er i en aktiv planleggings- og utviklingsfase. Det er utarbeidet ulike rapporter og undersøkelser for å definere innhold og for å identifisere viktig utviklingsprosjekter. Samtlige rapporter er utarbeidet av tunge fagmiljøer for å sikre at prosjektet til enhver tid er godt faglig forankret.

Fakta om Kildn

Kildn er plassert på sørvestsiden av Askøy, mellom Follese i nord og Marikoven i sør, langs hjeltefjorden, som i dag er skipsleia. Det aktuelle området består av utmark, som i dag fungerer som turterreng for lokalbefolkningen, og noe benyttes som klatreområde. Tresmarka, som er det aktuelle området, inneholder også kulturminner. Hverken turterrenget, klatreområder eller kulturminnene vil bli berørt av tiltaket.

Tiltaket skal primært henvende seg til sjøen, og ha minst mulig innvirkning på eksisterende boliger og nærmiljø. Samtidig vil det være behov for noen tiltak i nabolaget, men intensjonen er mest mulig selvstendig forsyning og adkomst via sjøveien. Tresmakplatået skal ikke berøres av tiltaket. Ved å trekke mest mulig av anlegget mot sjøen, unngår man også å berøre myrterrenget i området.

Utviklingen skal foregå gjennom utvikling av nytt kaianlegg for både hurtigbåter i lokal kollektivtrafikk, samt større nasjonale og internasjonale passasjerbåter og annen turisttrafikk på sjøen. Her vil det være behov for nye terminaler, kontorfunksjoner og noe kommersiell aktivitet for å serve kaiene. Bygningene planlegges lokalisert på “Kjerringodden”, dvs odden mellom Eidsvika i nord, og Brakedalsvika i sør. Selve Eidsvika blir ikke berørt.

Anlegget skal bygges som en moderne havn, 100% basert på nullutslipp og blir den første i sitt slag i Norge, og mest sannsynlig i verden. Havnen vil også få en rekke tilleggsfunksjoner som primært skal betjene og bygge opp under havnevirksomheten og videre utvikling av nullutslipps-teknologi for maritim sektor. Det betyr at det også legges opp til hotellsenger for passasjerer, med tilhørende kurs- og konferansefasiliteter, kontor og næringsvirksomhet for betjening av havnedrift og servicetjenester til ulike fartøyer, turist-info, kafe, kiosk, mv for å betjene ulike besøkende. Anlegget vil derfor skape mange nye arbeidsplasser på Askøy, både i byggeperioden, men ikke minst når anlegget kommer i løpende drift.

0

Kontor inkl. FOU

0

Turistinfo, visningsarealer, butikk, kiosk, kafe

0

ISPS terminal

0

Hurtigbåt terminal

0

Maks kailengde

0

Hotell(300-350 rom)

Energi

Drift av bygningsmassen er selvforsynt med egenprodusert energi fra blant annet solceller, termisk energi og jordvarme. Det vil bli benyttet batteribank og smartgrid til å styre produksjon og forbruk.

Arbeidsplasser

Prosjektet vil generere tiltrengte arbeidsplasser både i og utenfor Askøy kommune. Oppstart av prosjektet vil medføre hundrevis av arbeidsplasser innen ulike byggfag som grunn & betong, tømrer, elektro og ventilasjon mv i den ca 3 år lange byggefasen. Avhengig av endelig innhold vil prosjektet skape over 1 000 varige arbeidsplasser når det kommer i drift.

Bygget

Til tross for et dempet inntrykk og skånsomt plassert i naturen, vil bygningsmassen inneholde en rekke ulike funksjoner. Foruten kaiplass med tilhørende terminalvirksomhet vil byggene inneholde arealer for hotell med møterom, kurs- og konferansefasiliteter, kontor og næringsvirksomhet, kafe, kiosk, turist-info mv – alt tilknyttet havnevirksomheten og betjening av gjester og besøkende.

Kai

Prosjektet har potensiale til å bygge ut mer en 1 km med dypvannskai som kan brukes av alle typer fartøyer uavhengig av lengde eller hvor dypt de stikker. I tillegg vil det bli tilrettelagt et eget område for hurtigbåter, med lune forhold og tett knyttet sammen med øvrig kaiareal.

Energisamspill

Cowi har på oppdrag fra Kildn utarbeidet en rapport som viser at Kildn kan gjøres selvforsynt med fornybar energi til drift av selve bygningsmassen og anlegget ved å benytte en kombinasjon av solceller, termisk energi, jordvarme og bruk av batterier.

I tillegg har Kildn mottatt rapport fra Sintef om optimal sammensetning av egenproduksjon av ren energi kombinert med energi fra nettet for å dekke samlet behov. Vi har også vært i dialog med Corvus for å vurdere sammensetning av optimal batteripakke for å håndtere lagring av overskuddsenergi til bruk i forbrukstoppene.

Landstrøm og ladestrøm til skipstrafikken vil mest effektivt bli hentet ut fra strømnettet. I rolige perioder kan sågar eventuell overskuddsenergi føres tilbake ut i strømnettet.

Det planlegges energilagring på batterier som lades i rolige perioder og tappes i hektiske perioder. Dette innebærer:

  • Et mikrogrid med smart energidistribusjon vil automatisk kunne regulere strømforbruket fra egenproduksjon
  • Hente energi fra batterier eller fra nett for den ekstra effektbelastningen havnen får når skipene kobles til landstrøm.

Kildn har som følge av de ulike rapportenes konklusjoner innledet en dialog med Norgesnett, BKK og Statnett om tilknytning til strømnettet for nødvendige leveranser fra ca 2026. I og med at det i overskuelig fremtid er knapphet på energi i strømnettet nærmest kysten i Vestland, vil Kildn parallelt utforske alternative rene energikilder.

Samlet sett vil alt energiforbruk på Kildn være basert på rene og fornybare energikilder.

Det globale fremtidsbildet viser en utvikling der blant annet selvkjørende fartøy , blå og grønn vekst, og teknologisk innovasjon innenfor miljø -og energi endrer forutsetningene for hvordan havner vil bygges i fremtiden.

Digital tvilling, Digital infrastruktur

Digital Tvilling (DT) er definert som en virtuell representasjon av en fysisk virkelighet gjort mulig gjennom data og simulatorer for sanntidsberegninger, optimalisering, overvåking, kontroll og forbedret beslutningsstøtte.

Kildn har sett på et forprosjekt sammen med Telia og eksterne konsulentmiljøer for å utrede en skisse for en Digital Tvilling.

Hovedelementer så langt:

  • 5G som basis infrastruktur
  • Registrering av sanntidsdata, Crowd Insight
  • Apper som tar i bruk data, IoT

Forprosjektet så langt har identifisert en rekke utviklingsprosjekter som vil gi helt nye og spennende bruksmuligheter av innsamlede «real-time» data for de ulike aktørene på Kildn. Figuren under viser noen bruksmuligheter for ulike applikasjoner og programmer som henter «live data» fra en felles digital infrastruktur.

Delprosjekt: Digital havnetvilling

Kildn har drøftet med Grieg Connect og utvalgte havner om å utarbeide en prosjektbeskrivelse av en digital havnetvilling for drift av havneterminalen. Prosjektbeskrivelsen kan brukes som søknad for finansiell støtte.

Målet er en ny applikasjon for drift av havn som setter sammen alle tjenester en havn kan tilby, koblet opp mot AIS og andre aktuelle digitale systemer for en komplett løsning.

Løsningen vil samle alt fra håndtering av skipsanløp med ulike tjenester som landstrøm, lading, forsyning av varer, håndering av avfall til formidling av turistattraksjoner, logistikk mht passasjerer som går i land og andre tjenester som en havn kan tilby i samarbeid med lokale attraksjoner.

Applikasjonen vil automatisere og håndtere bestillinger, leveranser og betaling og gi havnen nye forretnings- og inntektsmuligheter.

Sirkulærøkonomi

Kildn er et fremtidsrettet prosjekt hvor sirkulærøkonomi skal være et integrert prinsipp fra start. Dette innebærer at Kildn skal implementere sirkulærøkonomi i planlegging, prosjektering, bygging, drift og avvikling.

Som følge av dette har Kildn gjennomført en kartlegging av ulike tema som nasjonalt og internasjonalt er definert som sentrale for å holde ressursene lengst mulig i omløp.

Praktiske eksempler kan være å gjenbruke materialer fra opphugging på Hanøytangen, og å levere slam fra Kildn (og omegn) til Renovo på Stord sjøveien og motta energi tilbake. I tillegg vil man vurdere å bruke mest mulig trekonstruksjoner i byggingen, da dette er materialer som lar seg gjenbruke i fremtiden.

Kildn samarbeider og samordner seg derfor med de fremste kunnskapsmiljøene på sirkulærøkonomi, for å skape et prosjekt som kan imøtekomme prinsippene og samtidig være gjennomførbart.

Forstudier
byggeprosjekt – kai

På grunn av topografiske forhold og store dybder tett opp til land langs hele området, vil bygging av kaier by på ulike utfordringer. Kildn har derfor fått utarbeidet flere konkrete tekniske vurderinger for alternative utforminger av kai med tilhørende kostnadsvurderinger.

Kildn har gått utarbeidet flere uavhengige vurderinger fra både konsulentmiljøer og fra aktuelle entreprenører med lang erfaring fra ulike kai-konstruksjoner. Dette for å sikre at man velger den optimale konstruksjonen ut fra de forutsetninger og krav som man har satt.

Oppgaven har vært å vurdere hvilke byggemetoder som setter minst avtrykk, og samtidig er kostnadseffektive. Utfylling i sjø, og andre inngrep i sjøbunnen og på land skal i størst mulig grad unngås.

Rapportene har på bakgrunn av dette hver for seg vurdert ulike tekniske løsninger på utfordringer med varierende dybdeforhold, topografi på land, funksjoner over kaikanten samt krav og behov for å håndtere alt fra de største passasjerbåtene til mindre hurtigbåter.

Parallelt med utredningene er det gjort beregninger på inntektsmuligheter og lønnsomhet fra drift av kai. I og med at kaier blir en viktig del av prosjektet har man samlet sett gjennomført et omfattende og ressurskrevende arbeid for å finne den optimale løsningen basert på forutsetningene.

Regional blå Fjordmetro

Kildns plassering, størrelse, tilrettelegging og tilbud av ulike former for ren energi muliggjør Kildn som en «hub» for en blå regional fjordmetro.

På bakgrunn av dette har Kildn bedt om en utredning fra Asplan Viak om hvordan et slikt tilbud kan se ut, basert på hensiktsmessighet, behov, tilgjengelighet/befordring til kai, frekvens, mikromobilitet, synkronisering med landbasert transport, rutenett, gods/pakketransport, synergi med fjordturisme, synergier for ulike kystsamfunn og lokale attraksjoner.

Utredningen

Utredningen har tatt for seg ulike konsepter for fartøyer som er under utvikling i dag, og vurdert disse i ulike tidshorisonter fra 2026 frem mot 2050, men med hovedvekt på 2035.

Last ned rapporten fra Asplan Viak

Ved etablering av fjordmetroen vil man tilrettelegge for økt frekvens, komfort, tidsbesparelse og rett pris for brukerne av tilbudet. I tillegg vil man kombinere denne regionale rutetrafikken med fjordturisme for derved å øke passasjergrunnlaget på årsbasis. I tillegg kan man benytte samme fartøyer utenfor rushtider med sesongbaserte turistruter eller skreddersydde reisetilbud til sjøs. Kombinasjon av kollektivtrafikk og turisttrafikk vil gi et vesentlig større inntektspotensial enn kollektivtrafikk basert kun på befolkningsgrunnlaget i kystkommunene.

Videre vil fjordmetroen skape et stort behov for standardiserte fartøyer med forbedret teknologi og rimeligere løsninger. Det er også sannsynlig at det vil komme økt grad av automatisering, nye teknologiske løsninger og mer autonome løsninger i fremtiden, noe som vil dra driftskostnadene ytterligere ned. Dersom man i tillegg lager gunstige finansieringsordninger for redere, som reduserer finansutgiftene og tar ned risikoen, vil den samlede forretningsmodellen blir langt mer gunstig enn for de båtrutene som går i dag.

Det vil bli etablert en skytteltrafikk-rute mellom Bergen og Kildn. På denne måten kan besøkende til Kildn velge mellom å ta en kort bytur, en reise til en attraksjon utenfor Bergen eller en kombinasjon av begge. Et landligge på 7-8 timer på Kildn er tilstrekkelig til at besøkende kan velge begge deler. Videre kan man velge ulike anløpssteder i Bergen, slik at man unngår større ansamlinger av besøkende på enkelte steder i sentrum.

Et rikholdig tilbud av ulike attraksjoner i hele regionen vil også bidra til å holde besøkende lenger i regionen, noe som er et sterkt ønske fra reiselivet. Dette medfører flere hotellovernattinger og flere besøk på ulike steder. I tillegg vil et helårlig kollektivt rutetilbud i regionen legge forholdene bedre til rette for helårsturisme.

Havnen vil altså bli en base for fjordturismen som kan betjenes av de samme båtene som betjener rutetrafikken, men som også vil kreve fartøyer som har økt fart og økt rekkevidde.

Kombinasjonen av en utvidet regional blå fjordmetro og organisert fjordturisme er unik og vil gi store synergier i et kombinert opplegg og tilbud. Samtidig vil den økte befraktning av passasjerer på «den blå motorveien» som allerede ligger der, gi nye muligheter for lokale kystsamfunn i hele Vestland.

Kildn blir ikke bygget basert på dagens infrastruktur og dagens teknologi, Kildn blir bygget for fremtiden – og fremtidens generasjoner.