Nyheter

Klar med nullutslipps- havn på Askøy

Klar med nullutslipps- havn på Askøy 2560 1812 Andreas Rovik

Tertnes Holding ønsker å være en pådriver i det grønne skiftet og gjennomfører derfor bærekraftige omstillinger i alle datterselskaper. Selskapet er også klar for å etablere en utslippsfri passasjerhavn på Askøy, med en byggetid på 3 år.

Ta fjorden tilbake
Den nye havnen skal være en rendyrket passasjerhavn for internasjonal, nasjonal og lokal trafikk. Målet er å få passasjertrafikken tilbake på sjøen – i hele vestlandsregionen.

Det skal etableres en regional fjordmetro med utslippsfrie hurtigbåter som kombinerer kollektiv- og turisttrafikk. Det vil gi økt rutetilbud i Bergensregionen kombinert med økt komfort, raskere transport og utslippsfri reise.

Flere turister, og bedre fordelt
Bergen og Vestlandet trenger og ønsker flere turister, og Norge er nå et attraktivt reisemål hele året. Bergen har et tak på 8000 cruisepassasjerer daglig, som er nødvendig når alle skip anløper midt i bykjernen. Kildn skal betjene både Bergen og resten av regionen ved å fordele passasjerene bedre gjennom utslippsfrie hurtigbåter som anløper sentrum på ulike steder til ulike tider, men som også fordeler turister til Øygarden, Fedje eller Osterøy. Med bedre besøksforvaltning kan antallet turister økes betydelig og bidrar til økte inntekter til hele regionen.

Bærekraftig – og mer til alle
Parisavtalen har slått fast at verden skal bli klimanøytral, og Norges mål er 55% kutt i utslipp allerede i 2030. Her vil Kildn være en viktig faktor med 100% utslippsreduksjon i passasjertransporten fra dag 1.

En smartere kobling mellom turister og kollektivreisende vil også gi flere passasjerer, økt fremkommelighet, mindre kø på veiene, reduserte offentlige kostnader og økt turisme i regionen.

[Kilde: bt.no , 27.10.2023]

Etablert som entreprenør i 1902. Eier i selskaper innen entreprenør, industri, eiendom og investering. Konsernet har i dag ca 400 ansatte i sine virksomheter, organisert gjennom Vestlandsentreprenøren.

Stor interesse for KILDN på klimakonferanse

Stor interesse for KILDN på klimakonferanse 1920 2560 Andreas Rovik

Det var godt besøk på Kildn sin stand under studentkonferansen «Vi må snakke om i morgen» som ble arrangert i Grieghallen i slutten av september. Og budskapet fra de besøkende var klart: «Kildn er et spenstig klimatiltak som snarest bør realiseres».

«Om i morgen» er en klimakonferanse som nå ble arrangert i Bergen for 4. gang. Målet er å utfordre til debatt og samarbeid knyttet til energiomstillingen vi alle er midt opp i, og der initiativtakernes formål er å økt kunnskap om «net zero – et samfunn uten fossil energi».  Også dette året var det mange næringslivsaktører på konferansen.

KILDN har inngått avtale med studenter på NHH for å gi kunnskap om prosjektet til andre studenter og unge mennesker.  NHH-studentene Jeppe, Eilif og Ludvig samlet konferansedeltakerne i grupper og informerte om Kildns planer om en utslippsfri passasjerhavn i Bergensregionen som også inkluderer en fjordmetro som vil revitalisere sjøtransport ved å ta i bruk fjorden som transportåre.

NHH-studentene hadde også utformet en konkurranse der deltakerne ved å svare riktig på spørsmål om Kildn i en digital konkurranse, kunne vinne AirPods Pro.  Den glade vinner ble Lily Ingvild Cornell, som glad og fornøy kunne forlate konferansen med nye AirPods Pro.

NHH-studentene Jeppe Christie Lidsheim, Eilif Skarstein Jakobsen og Ludvig Sebastian Engelsen informerte om Kildns planer om en utslippsfri passasjerhavn i Bergensregionen, her sammen med Atle Kvamme og Stein Lønne.

Vi må nå ut til ungdommen

– Fjordmetroen skal bli en utslippsfri reise fri for kø, og unge mennesker er opptatt av minst mulig karbonavtrykk og utslipp.  Vi tror at sjøen er framtidens reisemåte i et Vestland preget av fjorder, og her traff vi 600 av våre framtidige passasjerer. Derfor er det viktig å være til stede på arrangementer med unge og vise fram at det finnes utslippsfrie løsninger også på sjøsiden, sier prosjektleder Stein Lønne i Kildn.

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet

Askøy – et knutepunkt på Vestlandet 2560 1736 Andreas Rovik

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et knutepunkt i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.

De utslippsfrie hurtigbåtene skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter ikke bare Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.

Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter på Askøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

Ny passasjerhavn sør-vest på Askøy gjør kommunen til et nav i grønn og bærekraftig transport på sjø, kombinert med nye arbeidsplasser og økt næringsutvikling.

Prosjektet Kildn skal etableres på Kjerringodden på Askøy som en utslippsfri havn for passasjertrafikk.

Kildn blir en regionhavn med Askøy som vertskommune. Prosjektet skal bidra til fremtidens utslippsfrie kollektivtrafikk på Vestlandet. For å gi havnen et levedyktig passasjergrunnlag må man samkjøre kollektivtilbud og turisttrafikk. Havnen vil derfor betjene turister som kommer til regionen både med skip, fly og tog, før de fraktes videre i utslippsfrie hurtiggående båter til Bergen eller inn i fjordene.

De utslippsfrie hurtigbåter skal inngå i en Fjordmetro med omfattende rutenett i hele Bergensregionen. Det knytter Askøy tettere mot nabokommuner som Øygarden og Alver, men også mot verdensarvfjordene i nord og sør i Vestland. Fjordmetroen vil ta tilbake fjorden som transportåre og kunne skape nytt liv i bygdene langs kysten.

Kildn er omtalt i Vestland fylkes prosjekt «Grøn region Vestland» med mål om å få til rask og enkel grønn omstilling, og den grønne huben med lademuligheter påAskøy vil sette kommunen i førersetet for omstilling på sjøsiden.

Kaiene skal bygges ved foten av skapningen på opptil 70m høyde, der fartøyene knapt vil være synlige fra øvrig bebyggelse på Askøy. Kun 5 prosent av arealet i Tresmarka skal bygges ut, noe som betyr at 95 prosent av arealet beholdes som friområde for Askøys befolkning. Dette arealet skal ikke bebygges, og eksisterende turstier og klatremål bevares.

Passasjertrafikken til og fra Kildn skal skje sjøveien, og anlegget vil derfor ikke skape mer trafikk på veisystemene på Askøy. En veitunnel ut til anlegget er nødvendig av beredskapshensyn og for varetransport til anlegget. Etablering av Kildn har som mål å bruke sjøen slik at landbasert transport reduseres.

Havnen skal finansieres uten offentlige midler, og vil ikke medføre utgifter for Askøy kommune. I havnen blir det nødvendige servicefunksjoner for havnedrift og et hotell for snuhavn for turistskip som Hurtigruten. Denne aktiviteten vil gi arbeidsplasser og skatteinntekter til Askøy.

Det jobbes også med å få etablert et forsikrings- og utviklingsmiljø som skal utvikle fremtidens løsninger for utslippsfri maritim transport.

Endelige planer for havnen vil bli fremmet for Askøy kommune høsten 2023, og oppbyggingen av fjordmetroen starter så snart anlegget er klart, senest 3 år etter at planene er godkjent.

FAKTA KILDN:

 • En regional havn for utslippsfri kollektivtrafikk på sjø.
 • Et knutepunkt for turisme på Vestlandet, og senter for smart kombinasjon av turist- og kollektivtrafikk.
 • En katalysator for ny næringsutvikling, spesielt innen reiseliv i hele regionen.
 • En hovedpulsåre på sjø uten kø, veistøv, trafikkulykker, ras og flom.
 • Bygninger med egenprodusert energi fra solcelle, termisk energi og jordvarme.
 • Turistinformasjon, terminalfunksjoner og kontorer.
 • Senter for videre forskning og utvikling.
 • Etablering av Askøys første hotell.

KILDN VIL GI:

 • Raskere og mer miljøvennlig transport enn i dag.
 • Reduserte reisetider mellom Bergen og nabokommunene.
 • Nye muligheter for reiselivet i regionen og på Askøy.
 • Nye arbeidsplasser og økte skatteinntekter.
Bjørn Østbø

Avviser kritikken mot ny Askøy-havn

Avviser kritikken mot ny Askøy-havn 1389 1217 admin_kilden

Debatt: Per-Arne Hvidsten Larsen er i sitt innlegg 27. juli innom den planlagte nye passasjerhavnen Kildn på Askøy. Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav. Larsen gir et inntrykk av at Kildn vil ta imot alle cruiseskipene som Bergen avviser. Dette er uriktig.

Kildn planlegges som en utslippsfri havn som ikke vil ta imot forurensende skip. En fordel ved å nyetablere havnen er at havnen og landanleggene kan bygges for å følge strenge miljøkrav. Dette vil også gjelde for besøkende skip.

«En viktig målsetting er å bidra til å utvikle regionen, ikke kun Bergen, som destinasjon», skriver styreleder i Kildn, Bjørn Østbø.

Bjørn Østbø

Kildn vil ikke være en havn for ethvert skip som ikke fyller Bergen sine miljøkrav. Tvert imot vil Kildn gi miljøgevinst i seg selv som nullutslippshavn, og besøkende skip vil få redusert drivstoffbruken gjennom kortere innseiling enn til Bergen sentrum.

Larsen skriver at fra Kildn skal «alle passasjerene fraktes til Bergen sentrum». Det er andre reisemål i regionen enn Bergen sentrum. En viktig målsetting er å bidra til å utvikle regionen, ikke kun Bergen, som destinasjon. Regionen må tilby flere lokale reisemål for å ha kapasitet til å ta imot flere gjester.

En vekst i turismen er sannsynlig fremover, og det er da fornuftig å planlegge for å håndtere dette, heller enn å nekte at flere skal kunne komme. I dette bildet vil Kildn være en nødvendig og naturlig del av havnekapasiteten i regionen. Kildn bidrar til å utvikle forslag om en Fjordmetro, et regionalt rutenett på sjø med hurtiggående utslippsfrie båter. Med Fjordmetroen vil mange turister kunne benytte ruter som er etablert som del av kollektivtilbudet i regionen.

Sambruken er i tråd med Reisemålsutvalgets innstilling om bærekraftig turisme. I noen grad vil dette også kunne gjelde inn mot Bergen sentrum. I dette ligger også mulighet til å spre trafikken på tid og på ankomststed i Bergen, for å motvirke trengsel.

Kildn kan bygges uten offentlige midler, samtidig som vi inviterer til samarbeid både med Bergen og omegnskommunene.

Vi registrerer også at MDG og Thor Håkon Bakke mener Kildn skal rasere halve Askøy. Vi disponerer et område på 429 mål og skal benytte langt under ti prosent av det, kombinert med at vi tilrettelegger bedre for naturopplevelser og fritidsaktiviteter.

[Kilde: bt.no , 02.08.2023]

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden

Slik vil de løse kollektiv- og cruiseproblemene i fremtiden 2560 1424 admin_kilden

Prosjektet er blitt mindre, men det er fortsatt gigantisk, grønt, privatfinansiert og omstridt. Tertnes Holding AS vil gjøre Askøy til sentrum for blå bybane og cruisehavn.

Initiativtakerne til Kildn på Askøy virker uberørt av de mange havneplanene og -ideene som dukker opp i Bergen og nabokommunene.

– Vi jobber på. Vi er sikre på at dette prosjektet er mulig å gjennomføre, sier administrasjonssjef i Tertnes Holding AS, Stein Lønne.

BA møter ham og styremedlem i Kildn, Atle Kvamme, i Næringsrådets lokaler midt i Bergen sentrum. Utstyrt med argumenter, illustrasjoner og videoer går de to kraftig verbalt til verks i kampen for å få etablert en grønn, eller blå om du vil, Hub ved Eidsvika og Brakedalsvika på sørvestsiden av Askøy.

Slik ser Kildn-planene ut i fugleperspektiv. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

– Vil avlaste Bergen
Prosjektet Kildn kan også løse noen av Bergen sentrum sine problemer, mener duoen. Ved å bygge verdens første nullutslippshavn for internasjonal, nasjonal og lokal passasjertrafikk vil en flytte flest mulig passasjerer fra land til utslippsfrie fartøyer. Slik kan Kildn avlaste Bergen havn for gigantiske cruiseskip, og heller sende passasjerene fra Askøy til Bergen i mindre, utslippsfrie fartøyer som også blir del av et normalt, sjøgående kollektivsystem.

– Bergen trenger avlastingshavner, sier Lønne og Kvamme, og viser til at mange store byer i Europa i dag flytter havnen ut fra sentrum.

De mener bergensområdet kan ta imot flere cruiseturister enn i dag, og ønsker at en fremtidig grønn havn på Askøy kan bli snuhavn for cruiseskip. Det innebærer at cruisene starter og slutter på Askøy, og fører ofte til at turistene blir noen døgn ekstra i området.

Kildn skal huse både hotell, cruiseskip og hurtigbåter. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

Derfor omfatter planene også hotell.

Samtidig er tanken å gjøre Kildn til et senter for lokal rutetrafikk som betjener hele fjordsystemet. Kombinasjonen blir fra ulike hold sett på som et interessant initiativ for å gjøre sjøgående kollektivtrafikk mer økonomisk bærekraftig.

Flere konsulentfirmaer har vært involvert i arbeidet til nå, og flere rapporter og mulighetsstudier er utarbeidet.

Omfattende planer

Selv om de reviderte planene er redusert fra de opprinnelige, er det fortsatt ikke småtterier de lokale entreprenørene ser for seg:

 • Hjemmehavn for fjordmetro, fjordturisme og cruiseskip.
 • Kaianlegg og terminalbygg for havnefunksjoner kombinert med kontorarealer, hotell og næringsarealer, til sammen 60.000 kvadratmeter.
 • Bygningsmassen skal være selvforsynt med ren energi fra solceller, termisk energi og fjordvarme.

Initiativtakerne ser for seg at Kildn kan gi flere tusen arbeidsplasser i utbyggingsperioden og etter at havneanlegget står klart.

Nylig valgte Tertnes Holding AS Backe Bergen som samspillsentreprenør for den videre utviklingen av området.

– Viktig for sysselsetting

– Dette vil være viktig for sysselsettingen i regionen. Vi vil bidra til at prosjektet blir gjennomført med mest mulig lokal arbeidskraft, sa styreleder Jan Olav Jørgensen i Tertnes Holding i en pressemelding da samarbeidet med Backe Bergen nylig ble offentliggjort.

Med cruiseterminal (øverst i bildet), hurtigbåtterminal (nederst i bildet) og hotell i midten ser Tertnes Holding AS for seg å skape mange arbeidsplasser på Askøy. ILLUSTRASJON: TERTNES HOLDING

Les hele artikkelen her
[Kilde: ba.no 02.06.23]

Stor interesse for Kildn under One Ocean Week

Stor interesse for Kildn under One Ocean Week 2555 1433 admin_kilden

Kildn arrangerte to vellykkede arrangementer under One Ocean Week i Bergen i 18. og 20. april.

Det første arrangementet ble gjennomført om bord i Vision of the Fjords som lå til kai ved Bryggen i Bergen. Temaet var etablering av en fjordmetro som kan revitalisere Byfjorden og fjordarmene i regionen og blåse liv i sjøen som hovedpulsåre for transport.

I innleggene ble det også fokusert på hvordan en fjordmetro kan øke mobiliteten i fylket, og samtidig avlaste Bergen sine innfartsårer. Etter arrangementet fikk politikerne i debattpanelet uttale seg om Kildn, og resultatet kan du se i filmen.

Fjordene våre er det flotteste Norge har å by på. Hvorfor skal vi frakte turister rundt i regionen med bil og buss når de kan komme langs fjorden, som de mest av alt vil oppleve? Dette var temaet som ble tatt opp på det andre arrangementet på Statsraaden Bar. Fjordene er attraktive og potensialet for mer bærekraftig turisme er enormt, men mulighetene har så langt vært begrenset.

Kildn skisserte en løsning som i kombinasjon med en fjordmetro gjør sjøen til hovedtransportåre og dermed mer attraktivt både for turister og daglig reisende. Opplegget vil gi Vestlandets gjester helt nye opplevelser på helt nye destinasjoner med større grad av besøksforvaltning – og helt utslippsfritt. Tilbakemeldingene fra reiseliv og redere på Kildns initiativ kan du se i filmen.

Tertnes Holding AS inngår avtale med Atle Kvamme

Tertnes Holding AS inngår avtale med Atle Kvamme 787 514 admin_kilden

Tertnes Holding AS har knyttet til seg Atle Kvamme som rådgiver for å bistå selskapet med gjennomføring av konsernets prosjekter.

Tertnes Holding er et investeringsselskap som eier, driver og utvikler prosjekter og eiendommer i Bergensregionen, og Kvamme skal bidra med utforming av strategier og målsetninger for prosjektene, kombinert med medie- og samfunnskontakt.

«Jeg har lært Tertnes Holding som et spennende og foroverlent selskap, med spennende vyer og gjennomføringskraft. Jeg gleder meg til å komme i gang arbeidet», sier Atle.

Atle Kvamme har lang erfaring fra næringslivet gjennom sine tidligere stillinger i Bergen Næringsråd, Maritim Forum, BNR/Fjord Line og Fokus Bank, og med mediearbeid fra kommunikasjonsstillinger i næringslivet og journalistisk arbeid i NRK.

«Vi er stolte og glade for at Atle har takket ja til å inngå en avtale med oss», sier Jan Olav Jørgensen, eier og daglig leder i Tertnes Holding AS. «Vi har over lang tid lært Atle Kvamme å kjenne som en meget dyktig og engasjert person, spesielt gjennom hans arbeid i Bergen Næringsråd, og vi er sikre på at Atle kommer til å bli en viktig ressurs i Tertnes Holding sitt videre utviklingsarbeid.»

Tertnes Holding AS deltar på One Ocean Expedition

Tertnes Holding AS deltar på One Ocean Expedition 1024 768 admin_kilden

One Ocean Expedition er en jordomseiling av det norske seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Seilasen har som mål å dele kunnskap om havets avgjørende rolle for en bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. I tillegg samler man inn viktige forskningsdata om havene langs hele seileruten.

For å ta del i kunnskapen, og lære mer om havets viktige betydning valgte Tertnes Holding å sende to av sine ansatte med på en av etappene på jordomseilingen, nærmere bestemt fra Okinawa til Ishigaki i Japan.

Richard Sørensen og Stein Lønne kom tilbake fra turen full av inntrykk og ikke minst ny lærdom om havets rolle i det globale økosystem, og ikke minst hvordan havet nå påvirkes av menneskets utslipp av CO2. De fikk selv være øyevitne til hvor mye plast som flyter midt på havet, og fikk ny lærdom om hvordan økende temperatur og surhet i havene påvirker livet der.

«Det var en fantastisk opplevelse å kunne bo, spise, sove og ikke minst arbeide med så mange ulike, men utrolig kompetente personer fra forskermiljøet, akademia, næringsliv og politikere som alle delte av sin kunnskap», sier Richard Sørensen. «Dette var en opplevelse som jeg sent vil glemme.»

«Vi kommer tilbake med ny og viktig kunnskap som blir et viktig grunnlag for videre utvikling i alle våre selskaper», sier Stein Lønne. Både Sørensen og Lønne er samstemt i at reisen har gitt ny og forsterket vilje til å jobbe med bærekraft i konkrete, praktiske og gjennomførbare tiltak både på kort og lang sikt.

«Uavhengig av om vår aktivitet skjer på sjø eller land, så påvirker alle utslipp fra aktivitetene havene og derved økosystemene over hele verden. Hverken CO2 eller plast bryr seg om landegrenser, og derfor er alle tiltak like viktige, uansett hvor de settes i verk» sier de.

Mulighetsstudie for sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud på Vestland

Mulighetsstudie for sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud på Vestland 1600 878 admin_kilden

Kildn lanserer nå en mulighetsstudie av et utvidet sjøgående utslippsfritt kollektivtilbud i Vestland med Kildn som base/hub og med Bergen som en viktig havn. Mulighetsstudien er utarbeidet av Asplan Viak.

Mulighetsstudien foreslår en løsning kalt «fjordmetro» og består av både eksisterende og nye stamruter i tillegg til et nett av materuter i vår region. Rutenettet vil bidra til å flytte persontrafikk fra land til sjø – utslippsfritt, samtidig som det vil gi økt mobilitet i Vestland. Ruteforslaget i rapporten er ikke fasit, men det er et viktig faglig begrunnet innspill på hvordan fremtidens kollektivtilbud kan se ut om noen år.

Politisk flertall for å gå videre med storhavn på Askøy

Politisk flertall for å gå videre med storhavn på Askøy 1024 768 admin_kilden

– Vi er veldig fornøyd med at et flertall i formannskapet går inn for å utrede Kildn videre, sier Stein Lønne i Tertnes Holding, som står bak planene.

Tirsdag morgen debatterte Askøy-politikerne forslaget om å bygge storhavn mellom Marikoven og Follese. Formannskapet gikk med 8 mot 3 stemmer inn for å gå videre med utredninger og høringer i saken.

Miriam Haavik (Ap) understreket at man ikke ønsker å ta endelig stilling til forslaget, men ba om en høring blant omegnskommuner og regionale myndigheter. Dette synspunktet sluttet flertallet i formannskapet seg til i et fellesforslag.

Stor mulighet for Askøy

– Jeg er svært glad for et det ble så klart flertall som 8 mot 3. I store saker er det viktig å ha bred forankring, sier ordfører Siv Høgtun (H).

– Er dette bra for Askøy?

– Jeg er veldig positiv til å ta prosjektet videre, og mener storhavn i området Tressmarka/Eidsvika representerer en stor mulighet for Askøy. Videre utredninger og høringer vil gi svar på om området skal omreguleres fra LNF-område til havneformål, sier ordføreren.

Skepsis mot tall

Administrasjonssjef Stein Lønne i Tertnes Holding satt ringside da Askøy-politikerne bestemte seg for å ta havnesaken videre.

– Var dette første nåløye?

– Jeg vil heller kalle det et viktig steg på veien.

– Det blir uttrykt skepsis til tallet 2500 som er nevnt på nye arbeidsplasser knyttet til prosjektet?

– For å unngå å bli arrestert på å legge frem tall, så har vi hentet inn tredjeparts ringvirkningsanalyse fra konsulenthuset Ey. De har tatt utgangspunkt i den visjonen vi har for ulike arbeidsplasser der ute. Ey har brukt sine modeller når de har kommet frem til tallet.

– Men dere har tro på tallene?

– Ja, vi stoler på tallene. Vi tenker også at Kildn vil skape arbeidsplasser regionalt.

Cruise ikke hovedformål

– Kildn har vært omtalt som cruisehavn. Hvordan rimer det med at Bergen heller ønsker å bygge ned cruiseaktiviteten enn å øke den?

– Det er andre som har karakterisert Kildn som cruisehavn. Det er jo ikke cruise som er hovedformål. Vi ønsker å ta i bruk den blå motorveien. Fra Kildn kan vi fordele passasjerer over hele fylket. Alle trenger ikke gå til Skolten.

– Dere vil overta trafikk inn til Bergen Havn?

– Vi vil ikke overta, men være et supplement og en tilrettelegger.

– Bergen Havn har så langt vært lunken til Kildn?

– Det vil jeg ikke være med på. Vi hadde et frokostmøte med mange aktører til stede. Jeg vil heller si at jeg oppfattet representantene fra administrasjonen som nøytrale. Det er jo styret i Bergen Havn som må svare på Bergens holdning. De har ikke behandlet saken ennå.

– Når kan Kildn tas i bruk om dere får gjennomslag for planene?

– Planprosessen avgjør alt. Vi regner tre års byggetid. Om vi kan stikke spaden i jorden 1.1. 2023, kan havnen være klar til 1.1.2026 når verdensarvfjordene stenger for fossile skip, sier Lønne.

Kommunedirektør Eystein Venneslan (nærmest) fikk kritikk av Askøylisten i formannskapet tirsdag. Midt i bildet ordfører Siv Høgtun (H). Foto: Arne Edvardsen

 

Les mer
[Kilde: BT, 10.05.22]